หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล

หน้าหลัก > อาจารย์ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล


วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • หนังสือ (1)
  • ตำรา (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (5)

พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

พระวินัยปิฎก (ร่วมกับคณะ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

คณิตศาสตร์เบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

การศึกษากับเศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่จัดทำ 2555

ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อมใน มจร.อุบลราชธานี

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2550

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของอุบาสิกาบงกช สิทธิผล

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2551

ขบวนการพุทธใหม่ในประเทศไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2552

ศึกษาวิธีการเผยแพร่แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์

งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีงานวิจัย 2553

ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th