หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล


วิทยาเขตนครราชสีมา
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (4)

การเมืองการปกครองของไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง

ปีที่จัดทำ 2556

การเมืองการปกครองของไทย

ปีที่จัดทำ 2555

สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ปีที่จัดทำ 2554

ระเบียบวิจัยทางรัฐศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2557กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th