หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท


วิทยาเขตนครราชสีมา
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (2)
  • บทความ (3)

รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

บันทึกธรรม ๘๐ พระธรรมวรนายก และคณะ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง

ปีที่จัดทำ 2556

รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2557

ความขัดแยงของสังคมไทยกับการแก้ปัญหาตามแนวทางอริยสัจ ๔

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุน
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

ภาวะผู้นำจิตบริการสำหรับพระสังฆาธิการ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

โอวาทปาฏิโมกข์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า : ว่าด้วยหลักการ วิธีการและอุดมการณ์ทางการปกครอง

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม ประจำปี ๒๕๕๗
ฉบับที่ตีพิมพ์ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th