หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนชัย ปันธิยะ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนชัย ปันธิยะ


วิทยาเขตเชียงใหม่
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (1)

เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ

พุทธศาสตรบัณฑิตกับการส่งเสริมประเพณีไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

กระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าว

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th