หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร)

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร)


วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  • หนังสือ (9)
  • ตำรา (4)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (21)
  • งานแปล (3)
  • งานวิจัย (13)
  • เอกสารคำสอน (2)

หนังสือ > คู่มือสวดมนต์ ๔ ภาษา (บาลี+บาลีโรมัน+อังกฤษ+คำแปลไปทย)

ปีที่ตีพิมพ์

หนังสือ > คำอุปมาธรรมในไตรปิฎก (ร้อยคำอุปมา)

ปีที่ตีพิมพ์

หนังสือ > ๒๕๐ คติธรรม (ไทย+อังกฤษ)

ปีที่ตีพิมพ์

ชุดความรู้ > สงกรานต์ : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันออก (จัดพิมพ์เผยแพร่จาก รายงานการวิจัย)

ปีที่ตีพิมพ์

หนังสือ > ศาสตร์ร่วมสังคม : จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ คติชนวิทยา (ที่ระลึกงานฉลอง รองศาสตราจารย์)

ปีที่ตีพิมพ์

ยกเลิก

ปีที่ตีพิมพ์

หนังสือ : ธรรมนิเทศน์ : พุทธวิธีเทศนาแบบต่าง ๆ (เทศน์อานิสงส์ เทศนา 2 ธรรมาสน์ เทศนา 3 ธรรมาสน์ ปาฐกถาธรรม บรรยายธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

หนังสือ > ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ : พระสูตรที่สำคัญ 5 สูตร , วัฒนธรรมไทย ในภาษา บาลีโรมัน,บาลี,อังกฤษ,คำแปลไทย

ปีที่ตีพิมพ์

หนังสือ > คำปรัชญาที่สำคัญ (Star Terms of Philosophy)

ปีที่ตีพิมพ์

ตำรา > จริยศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์

ตำรา > พุทธปรัชญาเถรวาท : ปรัชญาประยุกต์กับสังคม การเมือง

ปีที่ตีพิมพ์

ตำรา : พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย (ร่วมกับคณะ) หลักสูตรปริญญาโท

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ตำรา (คู่มือ) ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา (ฉบับปรับปรุง 2560)

ปีที่ตีพิมพ์

ตำรา > ตรรกศาสตร์เบื้องต้น : (เสนอขอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

ปีที่จัดทำ 2549

บทความ > บรรณาการ ๕ บท (ในโอกาสรับโล่รางวัลวิจัยดีเด่น ปี ๒๕๕๕)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ จัดพิมพ์ที่ระลึกโล่รางวัลวิจัยดีเด่น
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

บทความ > รวบบทความ 105 บท

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์

บทความ > ประเพณีสงกรานต์ในฐานเครื่องมือพัฒนาคุณค่าทางจริยธรรมของชีวิตและสังคม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๘
ปีที่ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

บทความ > ภาษาวิเคราะห์ (ตีพิมพ์ในสารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

บทความ > พุทธศิลปะนวัตกรรม (ตีพิมพ์ใน สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

บทความ เรื่อง ลาภอันประเสริฐ : สุขพลานามัยในพระพุทธศาสนา.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธชินราชปริทัศน์ / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับ ปฐมฤกษ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๑/๒๕๕๗

บทความ : คุณค่าทางจริยธรรมของเทพต่อการพัฒนาชีวิต (เสนอ กองวิชาการ มจร. เพื่อ ลง TCI

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์ บทความ TCI มหาจุฬาวิ
ปีที่ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

บทความ > อิทธิพลการบนบาน บวงสรวงในสังคมไทย ลงวารสาร "กระแสวัฒนธรรมไทย" มหาวิทยาลัยสยาม 2558 ปีที่ 16 ฉบับ ที่ 29 มกราคม - มิถุนายน 2558

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เพื่อลงบทความในวารสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ รอตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ปี ๒๕๕๘

บทความ > ภาษาวิเคราะห์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

บทความ > อภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

บทความ > ปริศนาธรรมในเทศกาลสงกรานต์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2553
ปีที่ตีพิมพ์ 2553

บทความ > ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา A Study of Concept and Process for the Promotion of Holistic Health in the Guideline of Buddhist Psychology

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณย์ฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 12
ปีที่ตีพิมพ์ 3 มีนาคม 2

A Study of Concept and Process for the Promotion of Holistic Health in the Guideline of Buddhist Psychology (Health of Buddhism)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการ นานาชาติ ประเทศฮ่องกง เนื่องในฉลองวันชาติ ครอบ 20 ปี และฉลองพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่ ณ วัดโพลิน
ฉบับที่ตีพิมพ์ -
ปีที่ตีพิมพ์ 29 มิถุนาย

บทความ > กระบวนการสร้างจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทย A Process for the Building of Conscience by Buddhist Arts and Cultures in Thai Society

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการ (Proceeding Papter) ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ 24 มิถุนายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

บทความ >ไตรภาคีแห่งพระพุทธศาสนา : การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม The Tri- partite of Buddhism : Trainings, Languages and Cultures

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร พุทธชินราชปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษยายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบ

บทความ > สาธารณสุขศาสตร์ในพุทธศาสนา A Science of Public Health in Buddhism (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร พุทธชินราชปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - เมษยายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ มกราคม - เ

ยกเลิก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร พุทธชินราชปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

บทความ > กระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสาร Proceeding ประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ ครั่งที่ 1 มจร. วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ 24 เดือน มิถุนายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

บทความ > ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สุขภาพและความสุขสบาย (Health and Wellness)
ฉบับที่ตีพิมพ์ 3 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

บทความ > พุทธจริยศาสตร์ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (The Roles of Buddhist Ethics in the Preservation and Development of the Environment)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ประชาสัมมนาวิชาการ ครบอรบ 130 มหาจุฬาฯ (ภาษาอังกฤษ) รายงานแบบ โปสเตอร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุม มวก. มจร. วังน้อย จ.อยุธยา
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

ยกเลิก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสารประกอบการสัมมนา Proceeding
ฉบับที่ตีพิมพ์ 15-16 กันยนยน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560 (วุฒ

หนังสือแปล : พุทธจริยศาสตร์ (แปลจาก Buddhist Ethics โดย สัทธาติสสะ)

ปีที่แปล พ.ศ. ๒๕๕๔

หนังสือแปล : พระพุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์

ปีที่แปล พ.ศ. ๒๕๔๘

ตำราแปล : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

ปีที่แปล พ.ศ. ๒๕๕๑

รายงานวิจัย > คุณค่าทางจริยธรรมของเทพต่อการพัฒนาสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2556

งานวิจัย > การบนบาน บวงสรวง : แนวคิด หลักการอิทธิพลต่อสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2555

งานวิจัย > คุณค่าทางจริยธรรมของประเพณีสังกรานต์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2554

งานวิจัย : ผลการดำเนินการวิทยุพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

งบประมาณจาก วส.พุทธชินราช สถาบันวิจัยพุทธฯ
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓

งานวิจัย : บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตจังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙-๕๐

งานวิจัย : การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย ๒๕๕๐-๕๑

งานวิจัย : ผลการดำเนินงานสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย ๒๕๕๒-๕๓

งานวิจัย : การศีกษาตีความพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลปกรรม

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗

วิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนาตามแนวอริยสัจ ๔

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘

งานวิจัย > ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา

งบประมาณจาก แผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2559

ยกเลิก

งบประมาณจาก แผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2560 (ส่ง

กระบวนการสร้างจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2560

การเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน (AEC)

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาฯ
ปีงานวิจัย 2561

ตำรา > วิชา สัมมนาปัญหาปรัชญา (เสนอขอ รองศาสตราจารย์)

ปีที่จัดทำ 2552

รายวิชา สัมมนาปัญหาปรัชญา 2554

ปีที่จัดทำกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th