หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร)

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร)


วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  • หนังสือ (9)
  • ตำรา (5)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (23)
  • งานแปล (3)
  • งานวิจัย (14)
  • เอกสารคำสอน (2)

หนังสือ > คู่มือสวดมนต์ ๔ ภาษา (บาลี+บาลีโรมัน+อังกฤษ+คำแปลไปทย)

ปีที่ตีพิมพ์

หนังสือ > คำอุปมาธรรมในไตรปิฎก (ร้อยคำอุปมา)

ปีที่ตีพิมพ์

หนังสือ > ๒๕๐ คติธรรม (ไทย+อังกฤษ)

ปีที่ตีพิมพ์

ชุดความรู้ > สงกรานต์ : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันออก (จัดพิมพ์เผยแพร่จาก รายงานการวิจัย)

ปีที่ตีพิมพ์

หนังสือ > ศาสตร์ร่วมสังคม : จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ คติชนวิทยา (ที่ระลึกงานฉลอง รองศาสตราจารย์)

ปีที่ตีพิมพ์

ยกเลิก

ปีที่ตีพิมพ์

หนังสือ : ธรรมนิเทศน์ : พุทธวิธีเทศนาแบบต่าง ๆ (เทศน์อานิสงส์ เทศนา 2 ธรรมาสน์ เทศนา 3 ธรรมาสน์ ปาฐกถาธรรม บรรยายธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

หนังสือ > ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ : พระสูตรที่สำคัญ 5 สูตร , วัฒนธรรมไทย ในภาษา บาลีโรมัน,บาลี,อังกฤษ,คำแปลไทย

ปีที่ตีพิมพ์

หนังสือ > คำปรัชญาที่สำคัญ (Star Terms of Philosophy)

ปีที่ตีพิมพ์

ตำรา > จริยศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์

ตำรา > พุทธปรัชญาเถรวาท : ปรัชญาประยุกต์กับสังคม การเมือง

ปีที่ตีพิมพ์

ตำรา : พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย (ร่วมกับคณะ) หลักสูตรปริญญาโท

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ตำรา (คู่มือ) ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา (ฉบับปรับปรุง 2560)

ปีที่ตีพิมพ์

ตำรา เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาและปรัชญา (ปรับปรุง)

ปีที่ตีพิมพ์

ตำรา > ตรรกศาสตร์เบื้องต้น : (เสนอขอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

ปีที่จัดทำ 2549

บทความ > บรรณาการ ๕ บท (ในโอกาสรับโล่รางวัลวิจัยดีเด่น ปี ๒๕๕๕)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ จัดพิมพ์ที่ระลึกโล่รางวัลวิจัยดีเด่น
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

บทความ > รวบบทความ 105 บท

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์

บทความ > ประเพณีสงกรานต์ในฐานเครื่องมือพัฒนาคุณค่าทางจริยธรรมของชีวิตและสังคม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๘
ปีที่ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

บทความ > ภาษาวิเคราะห์ (ตีพิมพ์ในสารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

บทความ > พุทธศิลปะนวัตกรรม (ตีพิมพ์ใน สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

บทความ เรื่อง ลาภอันประเสริฐ : สุขพลานามัยในพระพุทธศาสนา.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธชินราชปริทัศน์ / วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับ ปฐมฤกษ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๑/๒๕๕๗

บทความ : คุณค่าทางจริยธรรมของเทพต่อการพัฒนาชีวิต (เสนอ กองวิชาการ มจร. เพื่อ ลง TCI

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์ บทความ TCI มหาจุฬาวิ
ปีที่ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

บทความ > อิทธิพลการบนบาน บวงสรวงในสังคมไทย ลงวารสาร "กระแสวัฒนธรรมไทย" มหาวิทยาลัยสยาม 2558 ปีที่ 16 ฉบับ ที่ 29 มกราคม - มิถุนายน 2558

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เพื่อลงบทความในวารสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ รอตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ปี ๒๕๕๘

บทความ > ภาษาวิเคราะห์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

บทความ > อภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

บทความ > ปริศนาธรรมในเทศกาลสงกรานต์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2553
ปีที่ตีพิมพ์ 2553

บทความ > ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา A Study of Concept and Process for the Promotion of Holistic Health in the Guideline of Buddhist Psychology

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณย์ฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 12
ปีที่ตีพิมพ์ 3 มีนาคม 2

A Study of Concept and Process for the Promotion of Holistic Health in the Guideline of Buddhist Psychology (Health of Buddhism)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการ นานาชาติ ประเทศฮ่องกง เนื่องในฉลองวันชาติ ครอบ 20 ปี และฉลองพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่ ณ วัดโพลิน
ฉบับที่ตีพิมพ์ -
ปีที่ตีพิมพ์ 29 มิถุนาย

บทความ > กระบวนการสร้างจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทย A Process for the Building of Conscience by Buddhist Arts and Cultures in Thai Society

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการ (Proceeding Papter) ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ 24 มิถุนายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

บทความ >ไตรภาคีแห่งพระพุทธศาสนา : การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม The Tri- partite of Buddhism : Trainings, Languages and Cultures

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร พุทธชินราชปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษยายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบ

บทความ > สาธารณสุขศาสตร์ในพุทธศาสนา A Science of Public Health in Buddhism (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร พุทธชินราชปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - เมษยายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ มกราคม - เ

ยกเลิก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร พุทธชินราชปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

บทความ > กระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสาร Proceeding ประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ ครั่งที่ 1 มจร. วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ 24 เดือน มิถุนายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

บทความ > ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สุขภาพและความสุขสบาย (Health and Wellness)
ฉบับที่ตีพิมพ์ 3 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

บทความ > พุทธจริยศาสตร์ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (The Roles of Buddhist Ethics in the Preservation and Development of the Environment)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ประชาสัมมนาวิชาการ ครบอรบ 130 มหาจุฬาฯ (ภาษาอังกฤษ) รายงานแบบ โปสเตอร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุม มวก. มจร. วังน้อย จ.อยุธยา
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

ยกเลิก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสารประกอบการสัมมนา Proceeding
ฉบับที่ตีพิมพ์ 15-16 กันยนยน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560 (วุฒ

บทความวิจัย เรื่อง เครือข่ายทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน (AEC)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสาร Proceeding รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 The 6th CAS National and International Conference 2018 (CASNIC 2018)
ฉบับที่ตีพิมพ์ เอกสาร Proceeding รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 The 6th CAS National and International Conference 2018 (CASNIC 2018)
ปีที่ตีพิมพ์ 5-6 th Oct

บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาตีความพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลปกรรม An Interpretative Study of Buddhadhamma Depicting in the Buddhist Arts

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Proceedings of 14th International Conference on Humanities and Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018) 22nd-23rd November 2018, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand
ฉบับที่ตีพิมพ์ Proceedings of 14th International Conference on Humanities and Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018) 22nd-23rd November 2018, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand
ปีที่ตีพิมพ์ 22-23 Nove

หนังสือแปล : พุทธจริยศาสตร์ (แปลจาก Buddhist Ethics โดย สัทธาติสสะ)

ปีที่แปล พ.ศ. ๒๕๕๔

หนังสือแปล : พระพุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์

ปีที่แปล พ.ศ. ๒๕๔๘

ตำราแปล : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

ปีที่แปล พ.ศ. ๒๕๕๑

รายงานวิจัย > คุณค่าทางจริยธรรมของเทพต่อการพัฒนาสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2556

งานวิจัย > การบนบาน บวงสรวง : แนวคิด หลักการอิทธิพลต่อสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2555

งานวิจัย > คุณค่าทางจริยธรรมของประเพณีสังกรานต์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2554

งานวิจัย : ผลการดำเนินการวิทยุพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

งบประมาณจาก วส.พุทธชินราช สถาบันวิจัยพุทธฯ
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓

งานวิจัย : บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตจังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙-๕๐

งานวิจัย : การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย ๒๕๕๐-๕๑

งานวิจัย : ผลการดำเนินงานสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย ๒๕๕๒-๕๓

งานวิจัย : การศีกษาตีความพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลปกรรม

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗

วิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนาตามแนวอริยสัจ ๔

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘

งานวิจัย > ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา

งบประมาณจาก แผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2559

ยกเลิก

งบประมาณจาก แผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2560 (ส่ง

กระบวนการสร้างจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2560

การเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน (AEC)

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาฯ
ปีงานวิจัย 2561

รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมของวัดตามแนวจักรวาลวิทยา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย 2562

ตำรา > วิชา สัมมนาปัญหาปรัชญา (เสนอขอ รองศาสตราจารย์)

ปีที่จัดทำ 2552

เอกสารคำสอน รายวิชา สัมมนาปัญหาปรัชญา 2554

ปีที่จัดทำกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail :