หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สิงอุดม

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สิงอุดม


วิทยาลัยสงฆ์เลย
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (5)
  • งานวิจัย (3)

รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2557

การบริหารจัดการในการปกครองคนตามแนวทางคุณธรรม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

การบริหารปกครองตามแนวคุณธรรม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑืตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์

การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕-กุม
ปีที่ตีพิมพ์ ๑๒

การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: ,มุมมองพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑืตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับพิเศษ (๒๑-๒๒ พฤษ
ปีที่ตีพิมพ์

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบริหารกิจการภาครัฐ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ เน
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

ความต้องการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาของประชาชนจังหวัดเลย กรณ๊ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เลย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๑

การติดตามผลพุทธศาสตร์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๕๔ ปี ๒๕๕๑

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๒

ปัญหาและอุปสรรคการใช้สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th