หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาสังเวช จนฺทโสภี

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาสังเวช จนฺทโสภี


วิทยาลัยสงฆ์เลย
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (2)

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ปีที่จัดทำ 2555

การจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สกอ
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

การศึกษาประสิทธิผลการเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือของนิสิตชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์เลย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th