หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร


วิทยาลัยสงฆ์เลย
  • ตำรา (8)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (1)

ธรรมะภาคปฏิบัติ 6

ปีที่ตีพิมพ์

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

พุทธวิธีการสอน

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

พระสูตรมหายาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา

ปีที่ตีพิมพ์

นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ปีที่จัดทำ 2557

ทัศนคติของพระนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาธรรมะภาคปฏิบัติของวิทยาลัยสงฆ์เลย

งบประมาณจาก ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2551กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th