หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี


วิทยาเขตขอนแก่น
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (2)

พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง

ปีที่จัดทำ 2554

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปีงานวิจัย ๒๕๕๑

ทัศนคติของนิสิตสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต่อพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th