หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ รวีโรจน์ ศรีคำภา

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ รวีโรจน์ ศรีคำภา


วิทยาเขตแพร่
  • หนังสือ (2)
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (4)
  • งานวิจัย (9)
  • เอกสารคำสอน (1)

แบบเรียนภาษาลานนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

หลักพุทธธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

พุทธธรรมนำชีวิต

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

ธรรมประยุกต์

ปีที่จัดทำ 2550

พุทธธรรมกับสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๕
ฉบับที่ตีพิมพ์ -
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

ความภาคภูมิใจในชีวิตของเรา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาฯวิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒๒ ก
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

พุทธธรรมกับสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

พุทธศิลป์กับการนำไปประดับตกแต่งโรงแรม ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กร
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การประยุกตใชหลักพุทธจริยศาสตรในการแกไขปญหาการเลนการพนันของชุมชนในจังหวัดแพร

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

การศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดแพร่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๔๓

การประเมินผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดแพร่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๔๓

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดแพร่ต่อพฤติกรรมการการสอนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๔๖

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๔๗

ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสังฆาธิการ และผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่อการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๔๘

ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจังหวัดแพร่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๔๘

ศึกษาสภาพปัญหาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดแพร่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๔๘

ศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

พุทธธรรมกับสังคมไทย

ปีที่จัดทำ 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th