หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ


วิทยาเขตขอนแก่น
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

ศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

พระพุทธศาสนามหายาน

ปีที่จัดทำ 2556

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษในเชิงพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย 2559

ขบวนการพระพุทธศาสนาใหม่ในโลกปัจจุบัน

ปีที่จัดทำ 2560กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th