หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ


วิทยาเขตขอนแก่น
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (1)

สนทนาธรรมและกรรมฐาน

ปีที่จัดทำ 2556

การศึกษาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของการสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning)

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th