หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส)

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส)


วิทยาเขตขอนแก่น
  • หนังสือ (3)
  • เอกสารประกอบการสอน (2)
  • บทความ (2)
  • งานวิจัย (1)

ทาน : วิถีชีวิตวิถีพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

ออนซอน 217 วัดหนองแวง

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

บุญวิถีชีวิต กฐินวิถีพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง

ปีที่จัดทำ 2550

พุทธวิธีการบริหารงาน

ปีที่จัดทำ 2554

พุทธศาสนพิธี:วิถีการเข้าถึงพระรัตนตรัย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ธรรมทรรศ์ (มจร.วิทยาเขตขอนแก่น)
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ 3
ปีที่ตีพิมพ์ 11 (พฤศจิก

การบริหารงานวิชาการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (มจร.ส่วนกลาง)
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอ
ปีที่ตีพิมพ์ 9

การเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท กับแนวคิดของเพลโต

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธสาสตร์
ปีงานวิจัย 2553กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th