หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล)

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล)


วิทยาเขตขอนแก่น
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (6)
  • บทความ (2)

ไขปัญหาปริศนาธรรมศาลาโพธสาร ๗๒

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

การเข้าถึงพระรัตนตรัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ธรรมนิเทศ

ปีที่จัดทำ 2556

พระพุทธศาสนาเถรวาท

ปีที่จัดทำ 2556

พุทธจริยศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2556

พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

ปีที่จัดทำ 2556

พุทธปรัชญาเถรวาท

ปีที่จัดทำ 2556

สุนทรียศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2556

ศึกษาตีความสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธศาสตร์-ปรัชญาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๒

ธรรมของในหลวง

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ผลึกแห่งปัญญา วารสารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th