หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ)

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ)


วิทยาเขตขอนแก่น
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (1)

พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข

ปีที่จัดทำ 2557

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในสถานการปัจจุบัน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2557
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th