หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ไพรัตน์ ฉิมหาด

หน้าหลัก > อาจารย์ ไพรัตน์ ฉิมหาด


วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (1)

การเมืองการปกครองของไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ

ปีที่จัดทำ 2557

โครงการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ฯ (ปีงบประมาณ๒๕๕๗)
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th