หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ)

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ)


วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • หนังสือ (3)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (12)

จิตวิทยาความเป็นครู

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ขัดแย้ง ปรองดอง ในมุมมองพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

สันติวิธิและสมานฉันท์เชิงพุทธ

ปีที่จัดทำ 2555

ประเพณีให้ทานไฟ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธสาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2552
ปีที่ตีพิมพ์ 2552

วิกฤติโลกร้อน วิกฤติคุณธรรม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ เน
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

ประเพณีต้นแบบแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เน
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

A Study the effect towards way of life of Thai Buddhist from the violent situation in area of the Three Southern Border Provinces.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร Journal International Buddhist Studies (JIBS)
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2556/2013
ปีที่ตีพิมพ์ 2556/2013

ประเพณีสารทบุญเดือนสิบ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2556
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การศึกษาผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวไทยพุทธจากสถานการณ์ความรุนแรงในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ คร
ปีที่ตีพิมพ์ 2553

ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการปรองดองเพื่อสังคมสันติสุขในภาคใต้

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ "การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน"
ฉบับที่ตีพิมพ์ เล่มที่ 2
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

รัฐศาสตร์ : ศาสตร์แห่งบูรณาการ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ พฤษภาคม 25

Buddhist Educational Approach in Thai Society

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ The 1th MCU International Academic Conference (MIAC) "Buddhisim and World Crisis"
ฉบับที่ตีพิมพ์ 29th May 2015
ปีที่ตีพิมพ์ 2015

ประเพณีสารทบุญเดือนสิบ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

วิกฤติโลก วิกฤติธรรม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2553
ปีที่ตีพิมพ์ 2553

พุทธธรรม : พลังขับเคลื่อนสู่สังคมสันติสุข

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2559
ฉบับที่ตีพิมพ์ ประจำปี 2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th