หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระครูโสภณรัตนบัณฑิต (เทพรัตน์ อริยวํโส)

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระครูโสภณรัตนบัณฑิต (เทพรัตน์ อริยวํโส)


วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (1)

ปรัชญาศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน

ปีที่จัดทำ 2559

แนวคิดเชิงอภิปรัชญาในเต๋า

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th