หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง


วิทยาเขตนครสวรรค์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (1)

อักษรจารึกในพระไตรปิฎก

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน

ปีที่จัดทำ 2552

การพัฒนาแผลกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th