หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์


วิทยาเขตเชียงใหม่
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • งานวิจัย (5)

Dhamma in English (ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

Introduction to English Literature

ปีที่จัดทำ 2549

Important Places of Religion in Thailand (สถานที่สำคัญทางศาสนาในประเทศไทย)

ปีที่จัดทำ 2556

Structure and Reading in English (โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ)

ปีที่จัดทำ 2555

ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของพระนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

งบประมาณจาก กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีงานวิจัย 2550

การพัฒนาทักษะการออกเสียงปัญหาพยัญชนะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 1/2551

งบประมาณจาก กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีงานวิจัย 2551

การพัฒนาสมรรถภาพงานธุรการมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2552

ผลสัมฤทธิ์การใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ SQ4R เพื่อความเข้าใจ ของนิสิตชั้นปีที่ ๒ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

งบประมาณจาก กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีงานวิจัย 2555

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม: กรณีศึกษา นิสิตสาขาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th