หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร


บัณฑิตวิทยาลัย
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (11)
  • บทความ (18)
  • งานวิจัย (3)
  • เอกสารคำสอน (1)

มิติสังคมในพระสุตตันตปิฎก

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

ภาพชีวิตของพระสงฆ์ในอริยวินัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

พุทธจริยศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2542

พระสุตตันตปิฎก

ปีที่จัดทำ 2543

พระวินัยปิฎก

ปีที่จัดทำ 2545

แต่ง-แปล บาลี

ปีที่จัดทำ 2546

ภูมิปัญญาไทย

ปีที่จัดทำ 2548

ชาดกวิเคราะห์

ปีที่จัดทำ 2549

พระพุทธศาสนาเถรวาท

ปีที่จัดทำ 2548

พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย

ปีที่จัดทำ 2552

วรรณคดีพระไตรปิฎก

ปีที่จัดทำ 2553

วิถีพุทธในพระไตรปิฎก

ปีที่จัดทำ 2554

ธรรมบทวิเคราะห์

ปีที่จัดทำ 2555

ชาวพุทธในปรากฏการณ์แบบเชน?

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ อนุกสรณ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ รุ่นที่ ๑๒
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๗

การศึกษาพระไตรปิฎกในสังคมโลกที่เปลี่ยนไป

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สรรนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

วรรณคดีพระไตรปิฎก : คลังแห่งความคิดและจินตนาการ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

พระไตรปิฎกศึกษา ภูมิปัญญาไร้พรหมแดน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สรรนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

บาลี ภาษาคัมภีร์เถรวาท

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๗-๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๕

ภาพความรุ่งเรือง เมืองโบราณและพุทธสถานในคัมภีร์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สรรนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๒

อารยันชาวพุทธ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๘

พระพุทธเจ้า : ตำนานและประวัติศาสตร์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สรรนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๑

ภิกษุณีกับศักยภาพการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕๒, ๕๓ ฉบับที่
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๑, ๒๕๔๒

สหวิทยาการในชาดก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๔
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๕

ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในอริยวินัย : วิถีชีวิตและบทบาทของพระสงฆ์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสารประกอบ การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ม. มจร.
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

พระไตรปิฎกต้องศึกษา อรรถกถาต้องสืบค้น

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สรรนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

ร่องรอยของอารยัน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๙

วิทยานิพนธ์ กับดักมหาบัฑิต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สัมมนาประจำปี
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๐

ความเปลี่ยนแปลงที่ยังต้องเปลี่ยนแปลง

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ครบรอบ ๒๐ ปี บัณฑิตวิทยาลัย ม.มจร.
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๑

อารยัน อรหันต์ คนละความหมายเดียวกัน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สรรนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

การศึกษาพระไตรปิฎกในสังคมโลกที่เปลี่ยนไป

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

สรรพวิทยานานาแขนงในพระไตรปิฎก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มก
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

บาลีศึกษาในอรรถกถาธรรมบท

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2553

ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในอริยวินัย : วิถีชีวิตและบทบาทของพระสงฆ์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๐

บาลีศึกษาในอรรถกถาธรรมบท

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓

พระไตรปิฎกวิเคราะห์

ปีที่จัดทำ 2551กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th