หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ พรมเลิศ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ พรมเลิศ


คณะพุทธศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (2)

อักษรจารึกในพระไตรปิฎก

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

พระไตรปิฎกศึกษา

ปีที่จัดทำ 2551

พระสงฆ์กับการสร้างสรรค์ศิลปะในสมัยพุทธกาล

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์มหาวงศ์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th