หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหากฤษณะ ตรุโณ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหากฤษณะ ตรุโณ


บัณฑิตวิทยาลัย
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (9)
  • งานวิจัย (4)

ปรัชญาศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

ปรัชญาวิเคราะห์

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย

ปีที่จัดทำ 2552

ปรัชญาคืออะไร?

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ มกราคม-เมษายน
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๙

คำถามว่าด้วยเรื่องเวลา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

มองปัญหาน้ำท่วมในเชิงปรัชญา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ กันยายน-ธันวาคม
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

พระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพโลก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖๗ ฉบับที่ ๖ เ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

วาทะถกเถียงเรื่องสภาประชาชน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ มกราคม-เมษายน
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

ทัศนะว่าด้วยระบอบการปกครองที่ดี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ พฤษภาคม
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

มองน้ำท่วมในเชิงปรัชญา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์

ปรัชญากับนักปรัชญา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2553
ปีที่ตีพิมพ์ 2553

วิเคราะห์การดำเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญา

งบประมาณจาก สำนักวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษาในชั้นเรียน

งบประมาณจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาเจตคติของนิสิตที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย

งบประมาณจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์หลักความดีของนิสิตกับการเรียนวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์

งบประมาณจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th