หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.สมเดช นามเกตุ

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.สมเดช นามเกตุ


วิทยาเขตหนองคาย
  • ตำรา (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (2)
  • งานวิจัย (1)

วัฒนธรรมไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

พุทธปรัชญาการศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การปลูกฝังทางด้านวัฒนธรรม

ปีที่จัดทำ 2555

ภูมิศาสตร์สำหรับครู

ปีที่จัดทำ 2554

ความพึงพอใจของผู้บริหารในโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัดหนองคาย

งบประมาณจาก วิทยาเขตมจร หนองคาย
ปีงานวิจัย 2554กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th