หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มูลยาพอ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มูลยาพอ


วิทยาเขตหนองคาย
  • หนังสือ (1)
  • ตำรา (1)
  • งานวิจัย (1)

ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พระวินัยปิฎก

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

การประยุกต์ใช้หลักคำสอนด้านนิเวศวิทยาในพระไตรปิฎกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th