หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์ คงประเสริฐ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์ คงประเสริฐ


คณะพุทธศาสตร์
  • หนังสือ (6)
  • เอกสารประกอบการสอน (6)

บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง

ปีที่ตีพิมพ์

ชีวิตผลงานนักปราชญ์พุทธฯ

ปีที่ตีพิมพ์

ธรรมบทศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์

บาลีไวยากรณ์

ปีที่ตีพิมพ์

วรรณคดีบาลี

ปีที่ตีพิมพ์

วรรณคดีบาลีวิเคราะห์

ปีที่ตีพิมพ์

บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง

ปีที่จัดทำ 2545

พระไตรปิฎกศึกษา

ปีที่จัดทำ 2545

พุทธปรัชญาเถรวาท

ปีที่จัดทำ 2544

ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ

ปีที่จัดทำ 2544

ชีวิตและผลงานนักปราชญ์พุทธฯ

ปีที่จัดทำ 2545

ปรัชญาเบื้องต้น

ปีที่จัดทำ 2554กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th