หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ


วิทยาเขตขอนแก่น
  • หนังสือ (13)
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (1)

พระพุทธศาสนาในจีน

ปีที่ตีพิมพ์

นครราชคฤห์เมืองหลักของพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

ถ้ำพุทธศาสนาในอินเดีย

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

ย้อนรอยอดีตพุทธศาสนาในอัฟกานิสถาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

พุทธสถานที่ถูกลืมในอินเดีย

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

สารนาถแดนกำเนิดพระรัตนตรัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

เยือนอินเดียตามรอยอารยธรรมพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

ตามสำรวจพุทธสถานในอินเดีย

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

พระพุทธศาสนาในเวียดนาม

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

พระพุทธศาสนาในลาว

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

พระพุทธศาสนาในกัมพูชา

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

จาริกสู่อินเดีย

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

พระสงฆ์จีนจาริกสู่อินเดีย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

การศึกษาของคณะสงฆ์ในลาวและกัมพูชา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th