หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผดุง วรรณทอง

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผดุง วรรณทอง


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (2)
  • บทความ (5)

สังคมวิทยาเบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำ 2555

บทบาทพระสงฆ์ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์

ปีที่จัดทำ 2558

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นำทองจากกรุงศรีอยุธยาไปสร้างจริงหรือไม่ ?

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2555 (ฉบับปฐมฤกษ์)
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

Sociology จัดระเบียบผี จัดระเบียบคน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 Vol.4 No.3 September – December 2015
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

รัฐพุทธูปถัมภ์: แนวทางการปฏิรูปองค์กรสงฆ์พม่า.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17, เรื่องคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน.
ฉบับที่ตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561.
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อการบริหารองค์การ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ รายงานสืบเนื่องจากากรประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ( MCU Congress 2) เรื่องคุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0.
ฉบับที่ตีพิมพ์ 30 เมษายน 2561.
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การปฏิรูปองค์กรสงฆ์พม่า: ความสำเร็จภายใต้รัฐพุทธูปถัมภ์.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต มจร
ฉบับที่ตีพิมพ์ พฤษภาคม 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th