หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ รังษี สุทนต์

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ รังษี สุทนต์


บัณฑิตวิทยาลัย
  • หนังสือ (1)
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (3)
  • เอกสารคำสอน (2)

พุทธกิจ: กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำ

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

ความรู้เรื่องอริยสัจ ๔

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

วิเคราะห์การตีความหลักคําสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

ความจำเป็นของภาษาบาลีในการศึกษาพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓

ความรู้เกี่ยวกับศัพท์พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และคนทั่วไปในฐานะตัวชี้วัดความเจริญและความเสื่อมของวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2559

พระไตรปิฎกวิเคราะห์

ปีที่จัดทำ 2554

พระสุตตันตปิฎกศึกษา

ปีที่จัดทำ 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th