หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังษี สุทนต์

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังษี สุทนต์


บัณฑิตวิทยาลัย
  • หนังสือ (1)
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (2)
  • เอกสารคำสอน (1)

พุทธกิจ: กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำ

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

ความรู้เรื่องอริยสัจ ๔

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

วิเคราะหการตีความหลักคําสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

ความจำเป็นของภาษาบาลีในการศึกษาพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓

พระไตรปิฎกวิเคราะห์

ปีที่จัดทำ 2554กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th