หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดช ชูจันอัด

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดช ชูจันอัด


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • บทความ (4)
  • งานวิจัย (5)

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2558

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ปีที่จัดทำ 2560

การวิจัยเพื่อการจัดการ

ปีที่จัดทำ 2560

รัฐพุทธูปถัมภ์ แนวทางการปฏิรูปองค์กรสงฆ์พม่า

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS II "คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค THAILAND 4.0"
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS II "คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค THAILAND 4.0"
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS II "คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค THAILAND 4.0"
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติครั้งที่1 Community Social Development (CSD) สัมพันธ์ หัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2557

การศึกษาวิธีดำเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณจาก เอกชน
ปีงานวิจัย 2552

หลักพุทธธรรมในการแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2557

เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม : การวิเคราะห์นโยบาย ความคุ้มค่า และผลกระทบของนโยบายด้านพรพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2558

ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th