หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดช ชูจันอัด

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดช ชูจันอัด


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (5)
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • บทความ (8)
  • งานวิจัย (5)

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การวิจัยเพื่อการจัดการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2558

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ปีที่จัดทำ 2560

การวิจัยเพื่อการจัดการ

ปีที่จัดทำ 2560

รัฐพุทธูปถัมภ์ แนวทางการปฏิรูปองค์กรสงฆ์พม่า

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS II "คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค THAILAND 4.0"
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS II "คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค THAILAND 4.0"
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS II "คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค THAILAND 4.0"
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติครั้งที่1 Community Social Development (CSD) สัมพันธ์ หัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 15 พฤษภาคม

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการจัดการเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธนวิตกรรม 1 ทศวรรษ
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 16 พฤษภาคม

น้อมศิระรำลึกถึงศาสนสถานและบุพพการี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ งานฉลองเปรียญะรรม สำนักเรียนวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 13 กรกฏาคม

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2557

การศึกษาวิธีดำเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณจาก เอกชน
ปีงานวิจัย 2552

หลักพุทธธรรมในการแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2557

เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม : การวิเคราะห์นโยบาย ความคุ้มค่า และผลกระทบของนโยบายด้านพรพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2558

ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th