หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระคมสัน ฐิตเมธโส

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระคมสัน ฐิตเมธโส


คณะสังคมศาสตร์
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (5)
  • งานวิจัย (2)

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ปีที่จัดทำ 2559

หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560. หน้า 449-459.
ปีที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6

พระพุทธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจที่ซ่อนเร้น

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1.
ฉบับที่ตีพิมพ์ -
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

Relations between Human and Environment

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy
ฉบับที่ตีพิมพ์ -
ปีที่ตีพิมพ์ 2018

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ในมุมมองของโทณปากสูตร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (MCU Congress II)
ฉบับที่ตีพิมพ์ -
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

Buddhism and Hidden Economy Distribution

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Contributed to The 1st International Annual Conference Southeast Vietnam Outlook 2018.
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ 2018

หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2559

กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน

งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th