หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฎฐ์ ชวนปญฺโญ)

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฎฐ์ ชวนปญฺโญ)


วิทยาเขตแพร่
  • หนังสือ (4)
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • งานวิจัย (4)

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

ทางที่แม่เลือกให้

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

ประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

พระธรรมเทศนาที่แสดงในงานต่างๆ

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

ศาสนากับภาวะผู้นำ

ปีที่จัดทำ 2553

ธรรมบทศึกษา

ปีที่จัดทำ 2553

หลักการและปรัชญาการศึกษา

ปีที่จัดทำ 2556

การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการให้การศึกษาแก่ชุมชนในจังหวัดแพร่

งบประมาณจาก สภาวิจัยแห่งชาติ
ปีงานวิจัย 2544

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดแพร่ ต่อพฤติกรรมการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2546

ศึกษาความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่:กรณีศึกาษาพระสงฆ์อำเภอเมืองแพร่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย 2551

ปัจจัยที่มีผลต่อบรรยากาศการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดแพร่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2554กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th