หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (31)
  • งานวิจัย (5)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2558

การบริหารงานสร้างสรรค์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

The Human capital development in Buddhist way for preparing of Southeast ASEAN Nations community

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ The 9th NRCT -ICSSR Joint Seminar on Social Science Challenges for Thaiand and India
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

การบริหารงานสร้างสรรค์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสารงานรับปริญญามจร. 12 พ.ค. 2556
ฉบับที่ตีพิมพ์ พิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

จริต 6 กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการ สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ,
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

องค์กรหัวใจสีขาว

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการ สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ,
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

รัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการจากตะวันตกสู่อ้อมอกพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ 30 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับที่ตีพิมพ์ พิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ,
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

Book review ฉลาดได้อีก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 :
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

Book review หัวใจสีขาว

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการ สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ,
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ,
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พุทธบูรณาการเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์แบบคนเก่งคนดีภายใต้สังคมอาเซียน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม
ฉบับที่ตีพิมพ์ พิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยพุทธบูรณาการ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 :
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

องค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการ สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ,
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

Buddhistic Leadership

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ RSU International Journal of College of Government (ISSN 2351-0854)
ฉบับที่ตีพิมพ์ Vol.4 , No.1 , June 2017
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

Senior Citizen Well Being Administration

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ 2 nd. International Conferences on Humanities , Language , Culture & Business ( 2nd ICoHLCB)
ฉบับที่ตีพิมพ์ April 22-23, 2017 : 173-178.
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

Buddhist integration for Organizational Management to strengthening health and learning for Thai society

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ International Conference on Social Science and Management (ICSSAM 2016)
ฉบับที่ตีพิมพ์ May 10-12, 2016
ปีที่ตีพิมพ์ 2016

Reconciliation Management according by Five Precepts” , NIC 2016

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ The 3 rd. National and 1 st International Conferences 2016 at Mahachulalongkornrajavidyalaya University ,Khonkean Campus, Thailand
ฉบับที่ตีพิมพ์ March 28, 2016
ปีที่ตีพิมพ์ 2016

Program of The 2nd Multidisciplinary Research and Innovation for Globally Sustainable Development (MRIGSD)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage (VRU), South East Asian Ministers of Education Organization Office (SEAMEO) and the National Innovation Agency (NIA), Pathumthanee, Thailand
ฉบับที่ตีพิมพ์ February 25-26, 2016 : 202-207.
ปีที่ตีพิมพ์ 2016

Human resource development for How to touch Panya in Buddhism

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Program of The 2nd National and International Conference on Administration and Management
ฉบับที่ตีพิมพ์ 29th January 2016 : 56-62
ปีที่ตีพิมพ์ 2016

การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์แบบคนเก่งคนดีในศตวรรษที่ ๒๑

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 “โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ : นัยต่อสังคมไทย”(Globalization, Regionalization, and Localization : Implications for Thai Society)
ฉบับที่ตีพิมพ์ วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

คนดีทีมีความกตัญญูบนพื้นฐานพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ , พฤษภาคม 25๖๐
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

The Quality of life with Zen

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ , กันยายน – ธันวาคม 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

แผนที่ความดีเพื่อการบริหารจัดการสังคมตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ , พฤษภาคม – สิงหาคม 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

การติดตามและการประเมินผลโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ , มกราคม - เมษายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ , กรกฏาคม – ตุลาคม 2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่ง พุทธิปัญญา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ ๒ , พฤษภาคม – สิงหาคม 2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การบริหารความสุขผ่านราชอาณาจักรภูฏาน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 , มกราคม – เมษายน 255๙ ( ฉบับพิเศษ ).
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

Buddhistic Leadership

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ RSU International Journal of College of Government (ISSN 2351-0854)
ฉบับที่ตีพิมพ์ Vol.4 , No.1 , June 2017.
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

The Human Capital development in Buddhist way for preparing of Southeast ASEAN Nations Community

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Asian Political science Review (ISSN 2351-0862)
ฉบับที่ตีพิมพ์ , Vol.4 , No.1 , June 2017.
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

Reconciliation Management according by Five Presepts

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ PSAKU International Journal of interdisciplinary (ISSN 2286-959x)
ฉบับที่ตีพิมพ์ Vol.4 , No.1 , June 2017.
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

Happy workplace according to Buddhist way

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ RSU International Journal of College of Government (ISSN 2351-0854)
ฉบับที่ตีพิมพ์ Vol.4 , No.1 , June 2017.
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในการบริหารองค์กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

งบประมาณจาก สถาบันพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2557

การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย

งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปีงานวิจัย 2557

การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2559

การติดตามและการประเมินผลโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีงานวิจัย 2560

การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2560กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th