หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

หน้าหลัก > ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์


คณะสังคมศาสตร์
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (2)

พุทธจริยธรรมกับการพัฒนานักพัฒนาสังคม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธสาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2552
ปีที่ตีพิมพ์ 2552

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

สื่อสารมวลชนกับความมั่่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๔๘กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th