หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลวัฒน์ ชุมสุข

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลวัฒน์ ชุมสุข


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • บทความ (6)
  • งานวิจัย (1)

เศรษฐจุลภาค

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การพัฒนาชนบทไทย

ปีที่จัดทำ 2556

เศรษฐศาสตร์ในฃีวิตประจำวัน

ปีที่จัดทำ 2553

หลักและวิธีการสหกรณ์

ปีที่จัดทำ 2552

เศรษฐกิจพอเพีองสำหรับชาวบ้าน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารพุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖๐ ฉบับที่ ๙
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๙

เศรษฐศาสตร์การแนวพุทธ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารพุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖๒ ฉบับที่ ๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๑

ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคกับภาพรางตาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยของขวัญจากบาล

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารพุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธหลัการสร้างฐานะเพื่อความสุขในปัจจุบันและภายภาคหน้า

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๕
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธว่าด้วยการผลิต-การบริโภค

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

ทุนมนุษย์ในทางเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘

การศึการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th