หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต


คณะสังคมศาสตร์
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (3)

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

ปีที่จัดทำ 2557

การเงิน ๓ ฐาน : สัจจะสะสมทรัพย์ สหกรณ์และธนาคารพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

การบริหารองค์การแบบเชื่อมสัมพันธ์ตามแนวพุทธ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : กับบทบาททำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th