หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต


คณะสังคมศาสตร์
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (24)
  • งานวิจัย (2)

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

ปีที่จัดทำ 2557

การเงิน ๓ ฐาน : สัจจะสะสมทรัพย์ สหกรณ์และธนาคารพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

การบริหารองค์การแบบเชื่อมสัมพันธ์ตามแนวพุทธ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : กับบทบาททำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

“โอกาสทองคณะสงฆ์ไทย”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ใน 30 ปีคณะสังคมศาสตร์ ใน 30 ปีคณะสังคมศาสตร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

.“เล่าเรื่อง ป.บส.อีกมุมหนึ่ง”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ใน 30 ปีคณะสังคมศาสตร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

“พระพุทธศาสนากับรัฐศาสตร์”, .

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ใน 30 ปีคณะสังคมศาสตร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

“พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ : Buddhism and Thai Constitution”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ 1 “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม 23-24 กรกฎาคม 2557
ฉบับที่ตีพิมพ์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

“ผู้นำทางศาสนากับการป้องกันปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุทธาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ฉบับที่ตีพิมพ์ วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2557
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

“มองความขัดแย้งในองค์กรด้วยท่าทีแบบชาวพุทธ”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

“การบริหารความขัดแย้งในองค์กรด้วยพุทธวิธี”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ในวารสารมหาจุฬาวิชาการJOURNAL OF MAHACHULA ACADEMIC ปีที่ 2 ฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558
ฉบับที่ตีพิมพ์ (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2558) หน้า 87-98.
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

“วัด / ชุมชนคนไทยต่างแดน [ออสเตรเลีย] : กับการสรรสร้างวัฒนธรรมไทย Buddhist Temple, Thai Communities Overseas [Australia] : Promoting Thai’s living Culture”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558.
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

“ยุทธศาสตร์พุทธ กลยุทธอิสลาม : การบริหารกิจการศาสนาสู่ศาสนาอาเซียน” .

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารพุทธอาเซียน.
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา : ความสัมพันธ์ทางการเมืองและศาสนาของไทยและกัมพูชา.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารพุทธอาเซียน
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“พุทธธรรมกับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย”, .

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ใน วารสารจันทร์เกษมสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 43 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559.หน้า 1-12
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“แนวคิด ยุทธศาสตร์ทางการบริหารการจัดการสาธารณูปการในอนาคต”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ.
ฉบับที่ตีพิมพ์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560.
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ : กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม The Role of Monks and Community Development on Buddhist Way : Case Studies on Loung Por Dang Wat Intraram, Samutsongkram Province.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ฉบับที่ตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษาเพื่อการบริหารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี Astrology for the Administration and Propagation of Buddhism.: A case study of Wat Nongta Boon, Saraburi Province.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ กทม.]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน The Influences of Patipada of Luang pu Tuad to Buddhist Followers in ASEAN Community.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” [Website โครงการและกำหนดการ] 27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ฉบับที่ตีพิมพ์ 27 เมษายน 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

แนวทางการบริหารและบูรณะวัดที่มีที่ตั้งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาวัดใหญ่พลิ้ว จ.จันทบุรี Management and restoration of temples with historical sites for Tour : A Case Study of Wat Yai Pliew, Chanthaburi

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3: ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3rd Liberal Arts National Conference: Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2018) วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, จังหวัดสงขลา
ฉบับที่ตีพิมพ์ วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

“Sangha’s Role in Community Forest Management:A Case Study of Wang Tamon Communities [Thum Rakhang Temple], Sukhothai Province”. In Seminar of The 7th International Buddhist Research Seminar on “Cultural Geography in Buddhism”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ organized by the Buddhist Research Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nan Buddhist Collage ,Thailand, February 18-20, 2016, at Nan Buddhist Collage ,Thailand,
ฉบับที่ตีพิมพ์ February 18-20, 2016,
ปีที่ตีพิมพ์ 2016

Strategies, Concepts of Construction Management in the Future. Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ [พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน] organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kean Campus,Thailand, March 29, 2016, at Mahachulalongkornrajavidyalaya , Khon Kean Campus ,Thailand,
ฉบับที่ตีพิมพ์ March 29, 2016,
ปีที่ตีพิมพ์ 2016

A Mechanism of Thai Patriarch Appointment ,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ 17–18 April 2017 Imperial College London, London, UK
ฉบับที่ตีพิมพ์ 17–18 April 2017 Imperial College London, London, UK
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

Buddhist Economics: Resource Management Based on Buddhist Approach”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ the International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang 2017 , on 22-23 April 2017 at Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia. /ISBN: 978-967-14835-1-0. /pp.290-293.
ฉบับที่ตีพิมพ์ on 22-23 April 2017
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

Resource Management Based on Buddhist Approach : According to Government Administration in Thailand 4.0 Era

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ One Day International Symposium,Department of Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, 24 September 2018
ฉบับที่ตีพิมพ์ 24 September 2018
ปีที่ตีพิมพ์ 2018

“การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)”

งบประมาณจาก ทุนมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 โดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2559
ปีงานวิจัย 2558

“รูปแบบการจัดการเรียนร้ขู ้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

งบประมาณจาก ในโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ทุนวิจัยมุ่งเป้า 2560) [พระราชวรเมธี,ดร./หัวหน้าโครงการวิจัย]
ปีงานวิจัย 2560กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th