หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาวิศิต ธีรวํโส

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาวิศิต ธีรวํโส


วิทยาเขตสุรินทร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (8)
  • งานวิจัย (1)

พระสุตตันตปิฎก : ทีฆนิกายและมัชฌิมนิกาย

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

พระไตรปิฎกศึกษา

ปีที่จัดทำ 2551

พระพุทธศาสนา : แนวคิดการพัฒนนาด้านการเมืองการปกครอง

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีส่วนพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยสมัยสุโขทัย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อการเสริมสร้างและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

สาราณียธรรมกับการพัฒนาพลเมืองที่พึงประสงค์ในสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีส่วนพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อการเสริมสร้างและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

แนวคิดพระพุทธศาสนากเพื่อการบริหารจัดการองค์การที่ดีอย่างมีเสรีภาพ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

ความหลากหลายของสมุนไพรในสวนป่าและสวนปลูก มจร วิทยาเขตสุรินทร์ และคณะ

งบประมาณจาก สำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตสุรินทร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th