หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน


คณะครุศาสตร์
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (2)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

การพัฒนาพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

ความรู้เบื้องต้นเกี่่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์

ปีที่จัดทำ

พุทธวิธีการสอนเชิงบูรณาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ เน
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

การเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนความคิดใหม่

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

ประสิทธิภาพการสอนของครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดภาคกลาง

งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2559

การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ

ปีที่จัดทำ 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th