หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม


คณะครุศาสตร์
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (4)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

การบริหารจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การสอนธรรมวิทยา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

เทคนิคและวิธีการสอนพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ

การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพุทธวิธี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘

คุณธรรมจริยธรรมกับผู้บริหารการศึกษา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

บัณฑิตตามพุทธวิธี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘

คติความเชื่อ และอิทธิพลของวิมานที่มีต่อสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ฯ

งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2559

การบูรณาการการสอนพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th