หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ์ จกฺกธมฺโม)

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ์ จกฺกธมฺโม)


วิทยาเขตสุรินทร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)

พุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

สาธารณสุขในพระไตรปิฎก

ปีที่จัดทำ 2552กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail :