หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ


คณะครุศาสตร์
  • เอกสารประกอบการสอน (5)
  • บทความ (11)
  • งานวิจัย (11)
  • เอกสารคำสอน (1)

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ

ปีที่จัดทำ 2558

หลักการแนะแนว

ปีที่จัดทำ 2558

จิตวิทยาสำหรับครู

ปีที่จัดทำ 2557

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ

ปีที่จัดทำ 2558

การวิจัยในชั้นเรียน

ปีที่จัดทำ 2553

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาสิกขาของนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

The development of Buddhism-Based Models of Youth Violence Behavioral Modification. Journal, India.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Journal of Management and Economics
ฉบับที่ตีพิมพ์ ISSN No. 2231-4687
ปีที่ตีพิมพ์ 2014

Model and Process of Buddhist-based Tourism Management in Southern Thailand: Value-oriented Communication and Integrated Development

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Journal of Management and Economics
ฉบับที่ตีพิมพ์ ISSN No. 2231-4687
ปีที่ตีพิมพ์ 2015

Strategic Management Disseminating Buddhism of Thai Buddhist Missionary Monks

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Journal of Management and Economics
ฉบับที่ตีพิมพ์ ISSN No. 2231-4687
ปีที่ตีพิมพ์ 2015

Mental Health Awareness in Buddhism

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ 2015

The Monkhood and Laypersons in Thailand

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์

Buddhist Economy and Consumerism Management.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ 2015

การปฏิบัติสมาธิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางพระพุทธศาสนานิกายเซน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์

ความคาดหวังทางการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์

วิถีแห่งพุทธะกับการสร้างความสามัคคีในชาติ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์

แนวทางการแก้ปัญหาวิกฤติทางศีลธรรมของวัยรุ่น

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์

The development of Buddhism-Based Models of Youth Violence Behavioral Modification

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2555

Model and Process of Buddhist-based Tourism Management in Southern Thailand: Value-oriented Communication and Integrated Development

งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
ปีงานวิจัย 2555

The Buddhist psychosocial factors affecting Reduction of Risk Behavior towards Abortion of Teenagers in Thai society.

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2557

4) An Analytical Study of the Method for Developing Religious Development Center of Learning in Buddhist

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2556

5) A Study of Factors Affecting Students’ Academic Achievements in central Examination Question paper: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2556

การศึกษาวิถีชีวิตของสามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2553

การศึกษาความผาสุกของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2553

การความเชื่อในพระพุทธศาสนาของประชาชนไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2554

แนวคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2555

การศึกษาผลกระทบพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อวัดในเขตกรุงเทพฯ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2555

การศึกษาองค์กรการจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ฯ

งบประมาณจาก สสส.
ปีงานวิจัย 2556

การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ปีที่จัดทำกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th