หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ)

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ)


คณะครุศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (2)
  • เอกสารคำสอน (1)

พัฒนาการของศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การสอนบริหารจิตและเจริญปัญญา

ปีที่จัดทำ 2555

ผลสัมฤทธิ์ของการเจริญสติปัฎฐานของบรรพชิตและคฤหัสถ์ตามวิธีของพระธรรมธีราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ) ณ วัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓

การส่งเสริมการรักษาศีล 5 สำหรับเยาวชนฯ

งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2559

กรรมฐาน

ปีที่จัดทำ 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th