หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ


คณะครุศาสตร์
  • หนังสือ (5)
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (2)

เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

ภาพวาดพุทธประวัติ History of the Buddha

ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๑

เรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก และธรรมศึกษาชั้นเอก

ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์ข้อมูล

ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

ภาวะผู้นำ

ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร

ปีที่จัดทำ 2559

การพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๘

การจัดการสิ่งแวดลอมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

งบประมาณจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๘กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th