หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม


บัณฑิตวิทยาลัย
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (4)
  • งานวิจัย (3)

ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2556

ปัญหาการตีความพระพุทธดำรัสต่อพระอานนท์หลังการบวชของพระนางปชาบดีโคตมี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธศาสน์ศึกษา
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ส๓ กันยายน-
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๒

เหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมสูญของภิกษุณีในยุคหลังพุทธกาล

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๒

ปรัชญาการปรับอาบัติพระอานนท์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑ มกราคม - ม
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

ปัญหาการปรับอาบัติพระอานนท์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มจร

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔

รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กระบวนการเปลี่ยนแปลง เส้นทางบุญ สู่ เส้นทางธรรม

งบประมาณจาก สกว.และวช.
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

สภาพปัญหาของการเข้าถึงการศึกษาระดับสูงของแม่ชีไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th