หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ บรรเทากุล

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ บรรเทากุล


คณะพุทธศาสตร์
  • หนังสือ (2)
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานแปล (2)
  • งานวิจัย (3)
  • เอกสารคำสอน (1)

พิสูจน์กรรมด้วยหลักธรรมหลักกรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

หลักสธรรมพระสูตรมหายาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

พระพุทธศาสนามหายาน : ปรัชญาและจิตภาวนาของนิกายเทียนได

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

Mahayana Suddhism

ปีที่จัดทำ 2555

รุ่งอรุณของการศึกษา The Dawn of Education

ปีที่แปล 2553

วิทยาศาสตร์ในทัศนะของชาวพุทธ

ปีที่แปล 2552

การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างพระไตรปิฎกไทโช

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2554

การศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

งบประมาณจาก กระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปีงานวิจัย 2553

การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการโครงสร้างพระมหาปิฎกไทโซ

งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2559

Mahayana Sutras

ปีที่จัดทำ 2560กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th