หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ พระมหาไสว ญาณวีโร

หน้าหลัก > อาจารย์ พระมหาไสว ญาณวีโร


คณะพุทธศาสตร์
  • หนังสือ (2)
  • งานวิจัย (1)

คู่มือพระวิปัสสนาจารย์

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

คู่มือหลักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2544

ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๔๗กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th