หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พระเทพปริยัติเมธี (ฐิตพัฒน์ สิริธโร)

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.พระเทพปริยัติเมธี (ฐิตพัฒน์ สิริธโร)


วิทยาเขตนครสวรรค์
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (2)
  • เอกสารคำสอน (1)

คู่มือการพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน ๔

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

รัฐประศาสนศาสตร์หลากมิติ แนวคิดเพื่อการบริหารงานภาครัฐ

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

งานวิจัยทางพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2548

กลยุทธ์การสร้างภาวะผู้นำเชิงพุทธ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย

งบประมาณจาก วิทยาเขต
ปีงานวิจัย 2559

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

ปีที่จัดทำ 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th