หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤต ศรียะอาจ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤต ศรียะอาจ


คณะพุทธศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • บทความ (2)
  • งานวิจัย (1)

ปรัชญาเบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

ศาสนาเต๋า-ขงจื๊อ

ปีที่จัดทำ 2550

ญาณวิทยา

ปีที่จัดทำ 2552

ศาสนาภาวะผู้นำ

ปีที่จัดทำ 2553

ทางสายกลางขงจื๊อ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2556
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ปรัชญาการเมืองขงจื๊อ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2539
ปีที่ตีพิมพ์ 2539

วิเคราะห์จริยธรรมในไตรภูมิพระร่วง

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2553กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th