หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม)

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม)


คณะมนุษยศาสตร์
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (1)

เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

วัฒนธรรมไทย

ปีที่จัดทำ 2547

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๔๘กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th